صیانة سلعة فی الأماکن الجمرکیة

قانون امور گمرکی
بخش چهارم – نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول _ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
مبحث اول – انبارهای گمرکی
۳-۱-۸-۱ انبارهای عمومی
– ماده ۲۳- منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف ومحوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي شود . هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر وترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي نمايد . مراجع تحويل گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند .
تبصره: مراجع تحويل گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي نمايند مي توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي موردنياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند .
ماده ۲۴-مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است . در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است . درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي شود . چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي شود . مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است .
تبصره۱- درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخلي ه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شو د . در غيراين صورت، مرجع تحويل گيرنده هيچ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شدن آنها ندارد و گمرك بلافاصله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي نمايد .
تبصره۲- چنانچه ظرف ي كماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي شود . اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل گيرنده و گمرك قابل تمديد است .
تبصره۳- تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي شود .
تبصره ۴- تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است . كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكو ر مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي گردند.

مبحث دوم مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

ماده ۲۵- مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالا است . مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود درانبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجاربيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند . درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن است و براي اين مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي گردد .
تبصره ۱-ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورداست كه در اسناد خريد تعيين مي گردد . در « سيف » كالاي تجاري ارزش مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي شود .
تبصره ۲- در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالاحسب مورد با عبوردهنده است .
تبصره  ۳- در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده مسؤوليت باربري كالا رانيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي شود .
تبصره ۴- درصورتي كه ك الا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است .
تبصره ۵- چنانچه تصوير بيمه نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي گردد .
– ماده ۲۶- در غير از موارد مذكور در ماده(۲۵) اين قانون و موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين بروديا آسيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است .
تبصره ۱- پرداخت غرامت يا صر ف نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و درصورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي ازبين رفته را پرداخت نمايد .
تبصره  ۲-چنانچه مرجع تحويل گيرنده ، گمرك و مرتكب، كارمندگمرك باشد خسارت به وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي شود .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش چهارم  نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول  انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
مبحث اول – انبارهای گمرکی
ماده ۴۷- مدت مجاز نگهداري كالاهايي كه داراي اختلاف گمركي ميباشد درانبارهاي گمركي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرك يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي سه ماه است .
ماده ۴۸-  درصورتي كه امكانات لازم براي تحويل و نگهداري كالاهاي خطرناك يا كالاهايي كه مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويلگيرنده پس از ارايه مستندات و دلايل مربوط و موافقت گمرك ميتواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صورت شركت حمل و نقل بينالمللي مربوط يا صاحب كالا موظف است كالا را با رعايت ساير مقررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرك به انبار مناسب انتقال دهد و ياصاحب كالا همزمان با ورود كالا اسناد و مدارك لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد .
ماده ۴۹- تحويل كالا به انبارهاي گمركي وقتي قبول ميشود كه براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، كرانبري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس كالاي از آب گرفته بااحكام و موافقت كتبي گمرك تسليم شده باشد .
تبصره  كالايي كه به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف ميشود در صورتي درانبارهاي گمركي قبول ميشود كه همراه صورتجلسه كشف، نامه گمرك مربوط كه حاكي از مشخصات كالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد .
ماده ۵۰-  هر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل ميشود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست كل بار (مانيفست) و هر پروانه گمركي، صورتمجلس ضبط، احكام كتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده كالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تاسقف متوسط ارزش كالاي موجود در اماكن گمركي كه هر سال توسط گمرك ايران اعلام ميشود، بيمه نمايد .
تبصره ۱- مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن كالا، تمامي اطلاعات در خصوص كالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي كه گمرك تعيين مينمايد، به گمرك اعلام نمايد .
تبصره ۲- هرگاه در زمان توقف يا بارگيري كالا از انبار يا خروج از اماكن گمركي، كالا دچار آسيبديدگي و يا فساد يا كسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويلگيرنده به گمرك اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرك با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد.