الرسوم الجمرکیة

محاسبه حقوق ورودی

مبنای محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی کد کالاهای مجاز بر اساس  دفتر تعین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران و قانون وزارت واردات و صادرات که همه ساله بنا به پیشنهاد هیأت وزیران صادر و چاپ خواهد شد.

نحوه محاسبه :

 

C(CIF) = کرایه حمل (B) + FOB ارزش کالا(A )

D = نرخ ارز * C

F = حقوق ورودی (تعرفه ) * D

K = C + F

W = ارزش افزوده VAT * K

Z = سایر ۵/۰ * C

حقوق ورودی کالا= F + W + Z

مثلا فرض بگیرید کالائی  به نام سوئیچ با مشخصات زیر وارد می شود :

Switch Push Button

(A  ) $ ۵/۰ = ارزش گمرکی

۲۰%  = حقوق گمرکی

Pcs 1000 = تعداد

(B  ) $ ۲۰۰ = کرایه حمل

 

بنابراین :

۵۰۰ = ۵/۰ * ۱۰۰۰

C $ 700 = 200+500

(D  ) ریال ۲۱،۴۰۶،۰۰۰ = ( نرخ ارز گمرک) ۳۰۵۸۰ * ۷۰۰

(F  ) حقوق ورودی  ۴،۲۸۱،۲۰۰ = ۲۰ % * ۲۱،۴۰۶،۰۰۰

(K  ) ريال ۲۵،۶۸۷،۲۰۰ = ۴،۲۸۱،۲۰۰ + ۲۱،۴۰۶،۰۰۰

(W  ) ۲،۳۱۱،۸۴۸ = (ارزش افزوده ) ۹ % * ۲۵،۶۸۷،۲۰۰

(Z ) 21،۴۰۶  = (سایر) ۵ % * ۴،۲۸۱،۲۰۰

۶،۶۱۴،۴۵۴ ریال  = (Z  ) ۲۱،۴۰۶ + (W  ) ۲،۳۱۱،۸۴۸ + (F  ) ۴،۲۸۱،۲۰۰

حقوق ورودی = ۶،۶۱۴،۴۵۴ ريال